GENDERGELIJKHEID ALS MONDIALE UITDAGING

Ontwikkeling kan pas duurzaam zijn als de voordelen zowel ten goede komen aan vrouwen als mannen. Vandaag is vooruitgang voor vrouwen en meisjes echter kleiner dan voor mannen en jongens. Werken aan duurzame ontwikkeling veronderstelt dan ook werken aan gendergelijkheid. Internationale, nationale en regionale beleidsmaatregelen, ngo’s en andere institutionele actoren strijden daarom over de hele wereld voor gelijke fysieke, mentale, economische, politieke en sociaal-culturele kansen en behandeling, ongeacht geslacht of genderidentiteit.

Het concept gender wordt gebruikt om te verwijzen naar een maatschappelijk ordeningsprincipe dat betekenis geeft aan geslacht. Iemands geslacht is de biologische sekse waarmee men geboren is (man, vrouw, interseksueel). Gender verwijst enerzijds naar de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid. Anderzijds verwijst het ook naar de manier waarop deze sociale ideeën tot uiting komen in sociale rollen, de waarde die gekoppeld wordt aan die rollen, en de relatie tussen mannen en vrouwen. Deze sociale ideeën en verwachtingen zijn voor een groot deel sociaal en cultureel bepaald en worden bijgevolg voortdurend veranderd, verfijnd of bijgeschaafd naargelang de tijd en context.

De laatste jaren wordt een genderbewuste benadering, ook van ontwikkelingsprocessen, steeds vaker ingebed in kruispuntdenken. Het uitgangspunt daarbij is dat de uiteenlopende kenmerken die mensen bezitten hen een zekere maatschappelijke positie bezorgen. Deze verschillende maatschappelijke posities worden niet enkel bepaald door iemands gender, maar ook door etniciteit, klasse, nationaliteit, seksualiteit, etc. Elk individu bevindt zich zo op het kruispunt van verschillende assen. Een effectief ontwikkelingsbeleid moet rekening houden met deze complexe positie van individuen en groepen en de ongelijke machtsverhoudingen tussen hen.

Hieronder vind je alvast enkele nuttige websites met algemene informatie over gendergelijkheid als mondiale uitdaging.

Links


Sustainable Development Goals

https://www.unric.org/nl/sdg-5 

Het streven naar gendergelijkheid zit stevig verankerd in de Sustainable Development Goals (SDG’s), die de 17 belangrijkste mondiale uitdagingen tegen 2030 omvatten. De vijfde doelstelling staat volledig in het teken van wereldwijde gendergelijkheid. Maar ook in andere doelstellingen is er aandacht voor ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.


Turning Promises Into Action. Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development (EN)

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=948

Dit rapport door UN Women, de VN-organisatie die specifiek rond gelijkheid, participatie, empowerment en veiligheid van meisjes en vrouwen werkt, wijst op de mondiale uitdagingen voor gendergelijkheid binnen de volledige 2030 agenda en brengt de vooruitgang voor vrouwen en meisjes in kaart sinds de lancering.


Gender Development Index (EN)

http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi

De Gender Development Index (GDI) schetst een algemeen overzicht van het verschil in algemene menselijke ontwikkeling tussen mannen en vrouwen op het vlak van gezondheid, onderwijs en inkomen per land en regio.


Beijing Declaration and Platform for Action (EN)

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform

Reeds in 1995 kwamen de VN in Beijing tot een verklaring rond vrouwen in relatie tot thema’s zoals armoede, gezondheid, geweld, conflict, economie, en politiek. Het blijft tot vandaag een belangrijke inspiratiebron voor vrouwenrechtenactivisten.


Equal Measures 2030 (EN)

https://www.equalmeasures2030.org/

Equal Measures 2030 is een onafhankelijke middenveldorganisatie die data en onderzoek op vlak van gender per Sustainable Development Goal bundelt. Dit wordt ter beschikking gesteld om vrouwenorganisaties, lobbyisten en besluitvormers te ondersteunen in hun werk.


World Survey on the role of women in development (EN)

http://www.unwomen.org/en/digital-library/world-survey-on-the-role-of-women-in-development

De World Survey on the role of women in development wordt elke vijf jaar opgemaakt door UN Women. Het wil een genderperspectief bieden en geeft een meer uitgebreid zicht op globale economische en ontwikkelingsuitdagingen vanuit een genderperspectief.


Gender and Development Journal (EN)

http://www.genderanddevelopment.org

Gender and Development is een van de belangrijkste tijdschriften rond gender en ontwikkeling. Het wordt uitgegeven door Oxfam ism Taylor & Francis en heeft expliciet tot doel ontwikkelingsbeleid en -praktijk te inspireren op het vlak van gendergelijkheid.


Guidelines on gender inclusive language (EN)

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129

Woordgebruik bepaalt mee de realiteit waarin we denken en leven. Deze factsheet geeft concrete tips voor een meer genderinclusief taalgebruik.


Gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (NL)

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Gender-in-de-Belgische-Ontwikkelingssamenwerking.pdf

In deze strategienota geeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking weer hoe ze gender als een transversaal thema wil toepassen in haar werk. De strategie is gebaseerd op een driepuntenbenadering: 1) de rechtenbenadering, 2) een tweesporenbenadering inzake gender, waarbij gendermainstreaming en specifieke acties worden gemengd, en ten slotte 3) contextualisering volgens de nationale en lokale prioriteiten.


ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE EMPOWERMENT

Onder economische empowerment wordt de mogelijkheid van mannen en vrouwen verstaan om bij te dragen tot, te participeren in en te genieten van economische ontwikkelingen. Waardigheid staat daarbij centraal. Zowat overal in de wereld kampen landen met een genderkloof wat betreft verloning, participatie en leiderschap. Economische ongelijkheid is een globaal gegeven en kent een complex geheel van oorzaken. De globale gender pay gap wordt door de VN op 24 procent geschat. Voor vrouwen van minderheidsgroepen blijkt deze kloof nog groter. Daarnaast blijken vrouwen wereldwijd minder arbeidsactief dan mannen, waardoor ze dus vaker economisch afhankelijk zijn. Dit komt onder meer doordat ze door de bestaande genderrollen vaker verwacht worden zorgtaken op te nemen in het huishouden en dus niet buitenshuis actief te zijn.

Un Women bericht over de ongelijkheid binnen het huishouden, die tot zo’n 30 procent van de ongelijkheid tussen inkomens zou leiden. Zowat in elk land spenderen vrouwen meer tijd aan onbetaald huishoudelijk werk. Daarnaast blijken vrouwen vooral in de informele sector, minder goed betaalde en/of als “lager” gepercipieerde jobs oververtegenwoordigd te zijn. Mannen vertegenwoordigen veelal de formele sector, met meer mogelijkheid tot sociale mobiliteit en een hoger inkomen. Een andere mogelijke barrière is ongetwijfeld de lagere toegang van meisjes en vrouwen tot kwaliteitsvol (hoger) onderwijs, wat hun kansen op de arbeidsmarkt beperkt.

Vaak is een ongelijke behandeling van vrouwen en mannen, ook op economisch vlak, verankerd in wetgeving. De VN schatten in 2017 dat zo’n 90 % van de landen wereldwijd nog steeds een voor vrouwen discriminerende wetgeving kent.  In 18 landen kunnen mannen hun vrouw legaal van het werk afhouden. In meerdere landen kent men ongelijke erfenisrechten.

Ontwikkelingsactoren vechten in het kader van gendergelijkheid voor economische onafhankelijkheid van meisjes en vrouwen, en om aan iedereen de kans te bieden hun sociaal-economisch potentieel te ontplooien en benutten. Meer opgeleide en werkende vrouwen kunnen alleen maar positief zijn voor de economie.

LINKS


UN Women – Economic Empowerment of Women (EN)

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women_ee-thematic-brief_us-web%20pdf.pdf?la=en

In deze nota biedt UN Women informatie en statistieken aan rond het belang van economische empowerment.


Commission on the Status of Women (EN)

http://www.unwomen.org/en/csw

Hier vind je meer informatie omtrent de werking van het globale orgaan CSW, the Commission on the Status of Women, die voor 2020 de realisatie van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling als hoofdthema stelt.


Gender Labour Gap (EN)

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_458201/lang–en/index.htm

De International Labour Organization stelt als hoofddoel het promoten van gelijkwaardigheid en gelijke kansen en condities voor man en vrouw binnen de werkomstandigheden. De Gender Labour Gap geeft via een interactieve wereldkaart per land de genderongelijkheid op vlak van tewerkstelling, arbeidsduur, verloning, opleidingsniveau en pensioen weer.


Global Gender Gap rapport (EN)

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

Het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum biedt een overzicht van de kloof tussen mannen en vrouwen op vlak van economische participatie en mogelijkheden, onderwijs, gezondheid, en politieke empowerment in 144 landen.


GENDERNET (EN)

http://www.oecd.org/dac/gender-development

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) biedt via hun internationaal forum GENDERNET een theoretische en praktische handleiding aan rond gendergelijkheid en ontwikkeling vanuit economisch perspectief.


BESLUITVORMING EN POLITIEKE PARTICIPATIE

Zowat overal ter wereld blijven vrouwen ondervertegenwoordigd binnen het politieke (democratische) domein: gemiddeld genomen tellen parlementen iets minder dan 24 procent vrouwelijke leden. Ook in Europa en België bevinden vrouwen zich in de politieke arena in de minderheid. UN Women berichtte in 2019 dat Rwanda wereldwijd het meeste vrouwelijke parlementairen telt.

Vrouwen hebben te kampen met structurele en mentale barrières bij de deelname aan het politieke leven: een discriminerende wetgeving, een capaciteitskloof (door een bemoeilijkte toegang tot onderwijs), sociale of traditionele attitudes en genderstereotypen, bemoeilijkte toegang tot gezondheidszorg, de gevolgen van armoede, mannelijk geweld of dominantie,…

LINKS


UN Women (EN) – Women’s leadership and political participation       

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20womenlgthembriefuswebrev2%20pdf.pdf?la=en

Deze beknopte informatiefiche rond vrouwen in leidinggevende posities en politieke participatie schetst een globaal beeld van mondiale uitdagingen, mogelijke oplossingen, geboekte resultaten en belangrijke conventies en actieplatformen.


Women in Politics 2019 (EN)

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map

Deze wereldkaart geeft een globaal overzicht van de aanwezigheid van vrouwen binnen de politiek in 2019, en toont tegelijk hoe de situatie binnen elk werelddeel verschilt.

RECHT OP GELIJKE TOEGANG TOT KWALITATIEF ONDERWIJS

Algemene toegang tot kwalitatief onderwijs is essentieel om tot gendergelijkheid te komen. Voor meisjes is het echter niet altijd vanzelfsprekend om te leren lezen en schrijven, laat staan om het secundair en hoger onderwijs af te ronden. Nochtans is kwalitatief onderwijs één van de belangrijkste opportuniteiten voor gelijke genderrechten en machtsdynamieken.

15 miljoen meisjes van lagereschoolleeftijd zullen nooit de kans krijgen om te leren lezen en schrijven, tegenover 10 miljoen jongens. Factoren die bijdragen tot het verhinderen van de toegang tot onderwijs zijn onder meer armoede, conflictsituaties, geografische afgelegenheid, een beperking, uithuwelijking, zwangerschap, gendergebaseerd geweld en traditionele rolpatronen.

Een gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs is een essentiële voorwaarde voor vooruitgang op andere terreinen. Om een sterkere positie te verwerven in het economische en politieke veld is het essentieel dat meisjes dezelfde kennis, vaardigheden en waarden die jongeren aanleren in het lager, secundair en hoger onderwijs kunnen verwerven. De school biedt ook een uitgelezen kader om juist en accuraat geïnformeerd te worden over onderwerpen zoals seksualiteit en voorplanting. In Zambia bijvoorbeeld bleek de seksuele en reproductieve gezondheid er bij jongeren en adolescenten algemeen op vooruit te gaan na het implementeren van thema’s zoals SRGR, puberteit, HIV-preventie, gendergelijkheid, menselijke relaties en rechten binnen het schoolcurriculum.

Naast de algemene toegang tot kwalitatief onderwijs, is het ook belangrijk dat we de rol van opvoeding en onderwijs onderkennen voor het leren begrijpen en bevechten van genderstereotypen en –modellen in een maatschappij. Genderbewust onderwijs met een kritische blik op curricula en het schoolklimaat kunnen de eerste stap vormen.

LINKS


UNESCO (EN)

https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-equality

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is het VN agentschap voor onderwijs dat gendergelijkheid promoot opdat iedereen van toegang tot en empowerment via educatie kan genieten.


Global Partnership for Education (EN)

https://www.globalpartnership.org/focus-areas/girls-education

Het Global Partnership for Education erkent onderwijs als cruciaal mensenrecht dat menselijke, sociale en economische ontwikkeling ten goede komt en zet ook specifiek in op onderwijs voor meisjes en gendergelijkheid in verschillende partnerlanden in het Zuiden.


Plan International: Gender Technology Gap (EN)

https://plan-international.org/education/unlock-digital-power-girls

 Plan International wil als globale ngo kinderen en dan voornamelijk meisjes het recht op een veilig, langdurig en kwaliteitsvol onderwijs bieden en zet, niet onbelangrijk, ook in op digitale empowerment. Vooral in het globale Zuiden heerst een gender technology gap wat betreft toegang tot internet.


SRGR: GELIJK RECHT OP GEZONDHEID EN FAMILIEPLANNING

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) verwijzen naar het recht van elk individu om zelfstandig beslissingen te nemen over hun seksuele activiteit en voortplanting, vrij van discriminatie, dwang en geweld. Slechts iets meer dan de helft van de vrouwen wereldwijd kan vandaag volledig autonoom en vrij beschikken over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert SRGR als een toestand van fysiek, emotioneel, sociaal en mentaal welzijn rond seksualiteit en voortplanting in alle levensfases. Seksuele en reproductieve gezondheid duidt dan ook niet uitsluitend op de afwezigheid van ziektes of fysieke ongemakken. Het kunnen beschikken over een goede seksuele en reproductieve gezondheid is gebaseerd op het kunnen uitoefenen van de seksuele en reproductieve rechten.

Zowel in het globale Zuiden als Noorden kunnen sociale normen en taboes rond gender en seksualiteit een omgeving creëren waarin problemen niet durven of kunnen aangekaart worden. Daarnaast is toegang tot betrouwbare en volledige informatie voor iedereen een essentiële voorwaarde om ten volle te kunnen genieten van deze rechten. Ook toegankelijke diensten en middelen zijn een noodzakelijke factor.

SRGR omvat een brede waaier aan handelingen en praktijken; zo is familieplanning bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel. Deze term verwijst naar het recht om veilig, autonoom en vrijwillig te beslissen omtrent het gewenste aantal kinderen én het gewenste tijdstip via bijvoorbeeld diverse anticonceptiemiddelen, of het bevorderen van de vruchtbaarheid. Praktijken zoals onveilige abortussen, kindhuwelijken, genitale verminking of gedwongen prostitutie betekenen een schending van de seksuele of reproductieve rechten van vrouwen en meisjes die hun gezondheid en fysieke integriteit in het gedrang kunnen brengen.

Kwetsbare groepen met vaak minder toegang tot familieplanning en meer kans op de gevolgen van mensenrechtenschendingen en een zwakkere gezondheid zijn onder meer: LGBT-personen, mensen in armoede of niet-stedelijke gebieden, ongetrouwde mensen, sekswerkers en mensen met HIV.

LINKS


The 2018 Guttmacher–Lancet report: Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all (EN)

https://www.thelancet.com/commissions/sexual-and-reproductive-health-and-rights

In 2018 publiceerde een commissie van 16 experten op basis van 2 jaar gezamenlijk onderzoek en overleg dit rapport. Het brengt de omvang van de noden op vlak van SRGR in kaart, stelt een allesomvattende definitie voor en stippelt een stappenplan uit om tot universele toegang voor SRGR te komen.


UNFPA – United Nations Population Fund (EN)

https://www.unfpa.org/family-planning

https://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health

Het United Nations Population Fund is het agentschap van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met reproductieve gezondheid en rechten. Via bovenstaande links schetsen interactieve wereldkaarten een globaal beeld van onder meer de toegang tot contraceptie en familieplanning.


UNAIDS – women and HIV (EN)

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_women-and-hiv_en.pdf

Informatie rond de relatie tussen genderongelijkheid en hiv en aids. Globaal gezien zijn meer dan de helft van de mensen die besmet zijn met hiv vrouwen, en blijft aids een belangrijke doodsoorzaak bij jonge meisjes en vrouwen. Door genderongelijkheid (stigma, discriminatie, armoede en afhankelijkheid, een geblokkeerde toegang tot onderwijs en HIV services, angst voor huiselijk geweld,…) worden zij vaak kwetsbaarder voor en door deze ziekte. UNAIDS, het VN-programma dat het probleem van aids mondiaal wil aanpakken, geeft een interessant overzicht van de impact van hiv en intiem partnergeweld op vrouwen per land.


Family Planning 2020 (EN)

http://www.familyplanning2020.org/data-hub#global-data

De internationale organisatie The Family Planning 2020 (FP2020) wil meisjes en vrouwen in armere landen van contraceptiemiddelen voorzien. Elk jaar geven zij een extensief overzicht van de toestand per regio wat betreft toegang tot contraceptie, ongewenste zwangerschappen, onveilige abortussen, zwangerschapsdood, en gerelateerde indicatoren.


Planned Parenthood (EN)

https://www.ippf.org/our-approach/programmes

International Planned Parenthood Federation vecht voor een wereld zonder discriminatie waarin iedereen vrij en autonoom kan beslissen over zijn of haar seksualiteit en welzijn. Actiethema’s omvatten onder meer het recht op veilige abortus, aanpak van HIV, het tegengaan van stigma’s, en het activeren van jongeren om voor hun SRGR op te komen.


National Sexual Rights Law and Policy Database (EN)

http://sexualrightsdatabase.org/page/welcome

De National Sexual Rights Law and Policy Database biedt een overzicht van wetgeving en beleid m.b.t. seksuele rechten in verschillende landen.


SheDecides (EN)

https://www.shedecides.com/

Het initiatief SheDecides is een globale beweging die naar aanleiding van Trumps anti-abortusmaatregelen begin 2017 actief steun biedt aan hulporganisaties die niet langer op Amerikaanse fondsen kunnen rekenen. Zo blijven de fundamentele rechten, autonomie, en gezondheid van meisjes en vrouwen verdedigd.


Body And Rights E-Tutorial (NL, FR, EN)

https://www.bodyandrights.be/login

Deze online tutorial, ontwikkeld door Sensoa, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Be-cause Health en de Belgische ontwikkelingssamenwerking, biedt een inleiding op SRGR als mondiale uitdaging. Het omvat zeven thematische modules van maximum 30 minuten met video’s en aansluitende vragen.


Sexual and Reproductive Health in Crises

https://www.womensrefugeecommission.org/srh

Vrouwen op de vlucht zijn extra kwetsbaar om hun seksuele en reproductieve rechten op te eisen. Op deze pagina biedt de Women’s Refugee Commission een overzicht van informatie en hulpmiddelen rond dit thema.


Period. (CHanGE 2017)

https://www.ucos.be/change/campagne-2017-period/

De meeste vrouwen op reproductieve leeftijd menstrueren elke maand. Een heel natuurlijk onderdeel van het leven, maar toch gaat het op de meeste plaatsen in de wereld gepaard met taboes en socioculturele of religieuze drempels. Daardoor nemen meisjes vaak minder deel aan onderwijs tijdens hun menstruatie, leiden onhygiënische menstruele praktijken tot gezondheidsrisico’s, en gaat het gepaard met ervaringen van pijn en schaamte. Daarenboven is er vaak weinig betaalbare toegang tot menstruele hygiëneproducten. De CHanGEmakers van UCOS organiseerden in 2017 een campagne over dit thema. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de campagne. In een brochure worden ook de belangrijkste argumenten en wereldwijde inspiratiebronnen naar voor geschoven.


Sexworks!? (CHanGE 2018)

https://www.ucos.be/change/campagne-2018-sexworks/

De CHanGEmakers van UCOS organiseerden in het najaar van 2018 het SexWorks!? festival om de taboes omtrent sekswerk te doorbreken met verhalen van sekswerkers en hulpverleners uit Oeganda, Cuba en India en zo de link te leggen met de realiteit in België. In een brochure worden de inspiratiebronnen naar voor geschoven.


Podcast – Seks & liefde over grenzen

https://www.ucos.be/podcast-liefde-seks-over-grenzen/?sf_action=get_data&sf_data=results

Voor vluchtelingen en migranten is toegang tot en informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vaak niet evident. Lop Vansteenbrugge ging in 2019 als stagiair bij UCOS aan de slag om verhalen van nieuwkomers over deze thema’s te bundelen in een podcast.


GEWELD TEGEN VROUWEN EN VEILIGHEID IN CONFLICTSITUATIES

Gendergebaseerd geweld resulteert wereldwijd in fysieke, seksuele, psychologische of economische schadeberokkening, en hangt ook samen met de dominante culturele en sociale normen die rond mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit leven. Educatie en empowerment vormen een fundamentele factor bij het voorkomen van gendergebaseerd geweld. Het kunnen verzekeren van veiligheid is sterk verbonden met seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.

Gendergebaseerd geweld bestaat in verschillende vormen. Een eerste is intrafamiliaal geweld. In zeker 49 landen bestaat hiertegen nog steeds geen wettelijke bescherming. Hoewel ook mannen slachtoffer worden van huiselijk geweld, worden vooral vrouwen hiermee geconfronteerd. Verder zijn vrouwen vaak de eerste slachtoffers van feiten zoals seksisme, gedwongen huwelijken, sekswerk, gedwongen abortus en genitale verminking. Elk jaar lopen meer dan 3 miljoen meisjes uit 30 landen het risico om besneden te worden. Meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes leven vandaag met de gevolgen hiervan. In sommige landen, zoals Guinee, ondergaan tot 97 % van de meisjes en vrouwen deze praktijk.

Maar ook in grootschaligere conflictsituaties is de positie van vrouwen en meisjes vaak kwetsbaar en is een gelijk recht op bescherming en veiligheid niet even vanzelfsprekend. In contexten van onveiligheid lopen vrouwen meer risico het slachtoffer te worden van seksueel geweld, soms zelfs met een uitdrukkelijk militair of politiek doel. Ook ontvoeringen, martelingen en gedwongen het huis verlaten, zijn praktijken die voorkomen. Tegelijkertijd zijn vrouwen, net zoals in het bredere politieke domein, ondervertegenwoordigd in instellingen die bezig zijn met conflictpreventie en in formele vredesonderhandelingen en –processen.

LINKS 


Global norms and standards (EN)

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards

Op deze pagina verzamelt UN Women alle internationaal geldende normen en standaarden die tot doel hebben geweld tegen vrouwen te beëindigen.


Belgisch beleid rond vrouwen in gewapende conflicten (NL)

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/gender_en_vrouwenrechten/vrouwen_in_gewapende_conflicten

Naast informatie over het optreden van België rond de problematiek van vrouwen in gewapende conflicten, kan je er ook de VN Resolutie 1325 uit 2000 over de bescherming van vrouwen en kinderen in gewapende conflictsituaties consulteren.


GENDERGELIJKHEID VOOR DE LGBTI+ GEMEENSCHAP

LGBTI+ is een term die ondertussen veelvuldig voorkomt, en staat voor lesbian, gay, bixexual,  transgender, intersex. Die afkorting kan uitgebreid worden met QAP: queer (overkoepelende term voor wie niet in een hokje geplaatst wenst te worden), aseksueel (zonder behoefte aan seks) en panseksueel (mensen die niet vallen op geslacht maar op persoonlijkheden).

Hoewel er steeds meer progressieve (grond)wetten ontstaan, kan de LGBTI+-gemeenschap nog lang niet overal rekenen op gelijke wettelijke regulering en bescherming. Vaak liggen religie en een conservatief politiek beleid mee aan de basis van deze discriminaties. In 70 landen wordt een niet-heteroseksuele oriëntatie gecriminaliseerd, in 6 landen zelfs met de doodstraf. In minstens 25 landen ondervinden ngo’s die opkomen voor gelijke rechten voor de LGBTI+-gemeenschap moeilijkheden.

Wetten en omstandigheden die een persoon dwingen de seksuele oriëntatie, en daarmee een fundamenteel aspect van de menselijke identiteit, te veranderen, veroorzaken enorme barrières voor het fysieke en mentale welzijn en voor gelijke kansen op ontplooiing. Tegelijkertijd vertaalt ondersteunende wetgeving zich ook niet altijd in een tolerante houding voor de gemeenschap. Ondanks steeds meer tolerante en gelijke wetten, heerst in Centraal- en Zuid-Amerika bijvoorbeeld nog een sterke weerstand vanuit de katholieke kerk.

Er zijn uiteraard ook positieve verhalen. Naast het verbieden van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, werkt men in verschillende landen bijvoorbeeld aan mogelijkheden om het geslacht op legale documenten aan te kunnen passen. Dat kan bijvoorbeeld door de optie ‘X’ mogelijk te maken. Deze genderneutrale optie of derdegenderoptie bestaat onder meer in Canada, India, Bangladesh, Australië, Nieuw-Zeeland en Nepal.

LINKS


Free & Equal (EN)

https://www.unfe.org/about

Het United Nations Human Rights Office wil met hun globale Free & Equal campagne strijden tegen homo- en transfobie en het legaal criminaliseren of ongelijk behandelen van mensen op basis van de seksuele oriëntatie of genderidentiteit.


Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender minorities around the world (EN)

https://ilga.org/ilga-riwi-global-attitudes-survey

In dit rapport brengt ILGA, de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, wereldwijd houdingen van mensen tegenover seksuele en genderminderheden in kaart.


State-Sponsored Homophobia (EN)

https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report

In deze publicatiereeks verschaft ILGA jaarlijks een globaal beeld van wettelijke regelingen rond seksuele oriëntatie.


OutRight (EN)

https://outrightinternational.org/issues

De organisatie OutRight Action International geeft achtergrondinformatie en beleidsadvies rond de belangrijkste mondiale problemen en uitdagingen rond mensenrechten voor de globale LGBTI+-gemeenschap.


Legal recognition of the gender identity of trans* people – 2019 (EN)

https://www.ucos.be/kaart-legal-recognition-of-the-gender-identity-of-trans-people-2019/?sf_action=get_data&sf_data=results

Wereldwijd bestaan er heel wat verschillende wetten, procedures en beleid voor trans- en genderdiverse personen om hun sekse/gender en naam op officiële documenten aan te passen. Dit gaat van mensenrechtenschendingen als verplichte sterilisatie tot progressieve voorbeelden van zelf-determinatie. Deze kaart werd gemaakt door Gijs Van Dyck in het kader van CHanGE 2019 en is gebaseerd op de het Trans Legal Mapping Report van ILGA World’s Gender Identity and Gender Expression Programme.


Come In Out (CHanGE 2019)

https://www.ucos.be/change/comeinout/

In 2019 vroegen de CHanGEmakers met hun Come In Out-campagne meer aandacht voor de complexe verhalen van LGBTI+-migranten. LGBTI+-personen hebben vaak geen andere optie dan te migreren naar een ander land. Tijdens de Come In Out-campagne legden de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBTI+-migranten zowel tijdens hun vlucht, reisroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen. In een brochure worden deze verhalen samengebracht.


MANNELIJKHEID

Bij de uitdagingen op vlak van gender en ontwikkeling wordt vaak meteen aan de positie van vrouwen gedacht. Hoewel vrouwen wereldwijd de zwaarste gevolgen van genderongelijkheid ondervinden, zijn er echter ook steeds meer organisaties die pleiten om met een andere blik naar de rol van mannen en mannelijkheid te kijken. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat gendergelijkheid ook mannen ten goede komt en mannen moeten betrokken worden in de strijd voor gendergelijkheid.

In deze beweging rond mannelijkheid worden thema’s als arbeid en zorg, geweld en veiligheid, seksualiteit en seksuele diversiteit, en de positie van jongens en mannen in vraag gesteld.  In concrete acties wordt getracht jongens en mannen te betrekken in de preventie van gendergerelateerd geweld, in de zorg en verantwoordelijkheid als ouder, als actor van verandering binnen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,…

LINKS


Men Engage (EN)

http://menengage.org/

Men Engage is een internationaal netwerk die werkt aan gendergelijkheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Het tracht een collectieve stem te zijn in het betrekken van jongens en mannen in gendergelijkheid. Op hun pagina bundelen ze onderzoek, good practices en lidorganisaties van over de hele wereld.


Promundo (EN)

https://promundoglobal.org/

Promundo is een beleidsbeïnvloedend en onderzoeksinstituut die positieve modellen van ‘wat het betekent om man te zijn’ nagaat. Op hun pagina stellen ze onder andere de resultaten voor van hun International Men and Gender Equality Survey (IMAGES).


HeForShe (EN)

https://www.heforshe.org/en

HeForShe is een beweging van de Verenigde Naties die wereldwijd mannen en mensen van alle genders verenigd om samen met vrouwen te werken aan gendergelijkheid.