ACTIVITEITEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Duurzame internationale partnerschappen en relevante studentenmobiliteit

Doelgroep:

Verantwoordelijken en begeleiders van internationale stages of onderzoek, beleidsverantwoordelijken.

Doel:

Uitbouwen duurzame internationale partnerschappen en mobiliteitstrajecten

Inhoud:

In 2018 organiseerde we het colloquium over internationale stages met onze visietekst ‘Relevante stages voor het globale Zuiden: op weg naar een visie voor de 21ste eeuw‘ als leidraad. In de visietekst wordt de meerwaarde voor de partnerlanden toegelicht en een aantal basisprincipes en concrete aanbevelingen aangereikt om tot die meerwaarde te komen. Een visie is alvast een goede start. Maar het omzetten in de praktijk vraagt heel wat extra inspanningen: vertalen naar de praktijk, collega’s overtuigen, een actieplan opstellen, prioriteiten bepalen, uitproberen, … UCOS is bereid mee aan de kar te trekken. In overleg wordt de inbreng vastgelegd.

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: groep tot 10 deelnemers

Workshop: groep tot 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2,5 à 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

FORMAT EN INHOUD VAN DEBRIEFING NA TERUGKEER VAN INTERNATIONALE STAGE OF ONDERZOEK

Train de trainer voor stagebegeleiders

Doelgroep:

Medewerkers die studenten opvangen en evalueren na de stage en beleidsmakers buitenlandse stages.

Doel:

Intervisie om de competenties en inhoud te verbeteren van de feedback die een stagebegeleider kan geven op de (moeilijke) stage-ervaringen van de studenten. Beïnvloeding van beleidsbeslissingen en versterking van de visie op debriefings.

Inhoud:

In deze vorming gaan we dieper in op het nut van debriefings. Welke problematieken van de stage worden behandeld? Hoe kunnen we het organiseren? Wat doen we met maatschappelijk engagement? Debriefing is cruciaal en is een ultieme kans om de stagiaires te helpen om hun ervaringen te plaatsen en een (duurzaam) engagement te verankeren. Om op een zinvolle manier te reageren op de ervaringen van de studenten is een permanente reflectie nodig. Bedoeling is niet alle situaties goed te praten, maar om een gefundeerd antwoord te geven op de vragen en twijfels waarmee de studenten nog rondlopen. Ook een reflectie op mogelijke, zinvolle acties die studenten kunnen ondernemen eens ze terug in België zijn, komt aan bod.

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: van 6 tot 10 deelnemers

Workshop: van 8 tot 15 deelnemers

Praktisch:

Plaats: Op  aanvraag mogelijk op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

VOLUNTOURISM IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS. EFFECTIEF EN VERANTWOORD?

Doelgroep:

Beleidsmakers en verantwoordelijken buitenlandse stages.

Doel:

Beleidsbeïnvloeding en visievorming.

Inhoud:

Voluntourism is geen synoniem van goed doen. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de impact van vrijwilligerswerk op de partnerlanden. Kan een commerciële organisatie een gedegen dienstverlening bieden aan de studentenstages die in het kader van internationale samenwerking worden opgezet? Wat zijn de pro’s en contra’s? Is er een verschil met de andere stage-initiatieven en omkadering? En waar liggen dan die verschillen? Wat is de praktijk? Welk vrijwilligerswerk kan relevant zijn? En welk niet?

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie, workshop, lezing afhankelijk van de grootte van de groep.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

VISIE EN TRAINING INTERCULTURELE COMPETENTIES IN HET KADER VAN BUITENLANDERVARING

Doelgroep:

Verantwoordelijken en begeleiders van internationale stages en onderzoek.

Doel:

Versterken van de interculturele competenties en de visie op internationale solidariteit. De workshop ligt in het verlengde van de training die aangeboden wordt aan de studenten. Belangrijk is dat de visie op interculturaliteit gedeeld wordt tussen de opleiders van de onderwijsinstelling die met de studenten werken en de externe begeleiders van UCOS.

Inhoud:

Omgaan met mensen in een andere culturele en socio-economische context, inzicht in de impact van armoede en ongelijkheid, hoe omgaan met collega’s op de werkplek, hoe communiceren. Wat kunnen studenten betekenen in het kader van de vraag naar de ontwikkelingsrelevantie van de stage? Kritische analyse van gangbare begrippen en inzichten, uitdiepen van gekende noties en aanpak.

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: groep tot 10 deelnemers

Workshop: groep tot 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 3 à 4 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

COMMUNICATIE OVER INTERNATIONALE PROJECTEN: BEELDEN EN BEELDVORMING

Doelgroep:

Verantwoordelijken en begeleiders van internationale stages en onderzoek.

Doel:

De communicatie van de onderwijsinstelling, van de medewerkers en van de studenten verbeteren m.b.t. hun internationale partnerschappen, stages en projecten.

Inhoud:

Uitwisseling over het heikele punt van hoe te communiceren over situaties en mensen in partnerlanden, zonder te vervallen in de klassieke berichtgeving die jammer genoeg nog steeds de (sociale) media beheersen. Niet dat alle beelden moeten weggezet worden als ‘poverty porn’, niet dat alle communicatie bol staat van de stereotypen en vooroordelen, maar een bezinning over de beelden die we de wereld insturen is wel op haar plaats. En dan rest er nog de belangrijkste vraag: hoe pak je een verantwoord communicatiebeleid aan?

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: van 6 tot 10 deelnemers

Workshop: van 8 tot 15 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

INTERCULTURELE COMMUNICATIE MET INTERNATIONALE STUDENTEN

Doelgroep:

Medewerkers die regelmatig contacten hebben met internationale studenten.

Doel:

Uitwisseling over de niet altijd gemakkelijke relatie met internationale studenten die met hun culturele bagage aan de onderwijsinstelling komen studeren. Versterken van inzichten en ideeën van mogelijke aanpak.

Inhoud:

Hoe kunnen we enkele veel voorkomende gedragingen plaatsen zodat ze op meer begrip kunnen rekenen? En sterker: hoe kunnen we een betere relatie bewerkstelligen? Wat kunnen we van studenten met een VLIR-UOS-beurs verwachten?

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: van 6 tot 10 deelnemers

Workshop: van 8 tot 15 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

ACTIVITEITEN VOOR JE STUDENTEN

UITGAANDE MOBILITEIT

UCOS biedt een aangepast omkaderingstraject aan voor studenten die een internationale stage, onderzoek of studie uitvoeren. De voorbereiding en debriefing worden georganiseerd in samenwerking met de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs. Studenten van onze partnerinstellingen schrijven zich in op het tijdstip en de plaats van hun voorkeur.

Voorbereiding (volledige dag)

Doelgroep:

Studenten die op internationale stage, studie of onderzoek vertrekken.

Doel: 

Studenten kritisch voorbereiden op hun globaal engagement zodat ze een meerwaarde vormen voor de partnerlanden.

Inhoud:

Omgang met mensen in een andere culturele en socio-economische context, inzicht in de impact van armoede en ongelijkheid, omgang met collega’s op de werkplek, interculturele communicatie, wat is de meerwaarde van de student voor de stageplaats/onderzoeksgroep? Elke voorbereidingsdag wordt in de mate van het mogelijke aangepast aan het profiel van de studenten.

Aanpak:

Interactieve methodieken, groepswerk, powerpointpresentatie.

Aantal deelnemers:

Vanaf 15 studenten, max. 25 studenten per vormingsgever.

Praktisch:

Plaats en datum: zie kalender

Tijd: een sessie duurt 6 à 6,5 uur

Vormingsgevers: Sebastian Van Hoeck, Katrien Van der Heyden

In ieder semester vindt minstens één voorbereidingsdag in het Engels plaats. Meer info vind je hier.

Reservatie door medewerker hoger onderwijs:

Bent u medewerker van een van onze partnerinstellingen? Neem contact op met uw collega van de dienst Internationalisering.

Werkt u voor een andere onderwijsinstelling? Wenst u dat uw studenten toch kunnen deelnemen? Neem contact op met vorming@ucos.be.

Debriefing (halve dag)

Het debriefingsmoment dient als afsluiter van het omkaderingstraject van de onderwijsinstelling.

Doelgroep:

Studenten die terugkeren van internationale stage, studie of onderzoek.

Doel: 

Het valoriseren van wereldburgerschapscompetenties.

Inhoud:

Hier krijgt de student de ruimte om positieve en moeilijke ervaringen te delen en te kaderen. Via interactieve methodieken worden de opgedane wereldburgerschapscompetenties gevaloriseerd.

Aanpak:

Interactieve methodieken, groepswerk, powerpointpresentatie.

Aantal deelnemers:

Vanaf 15 studenten, max. 25 studenten per vormingsgever.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Aantal deelnemers: vanaf 6 studenten, max. 15 studenten per vormingsgever.

Info en reservaties: vorming@ucos.be

Zie ook Train de Trainer Debriefing indien je zelf workshops rond debriefing wil organiseren op je instelling!

INKOMENDE MOBILITEIT

Doelgroep:

Internationale studenten die tijdelijk verblijven aan een instelling uit het Vlaamse hoger onderwijs.

Doel & inhoud

Op vraag en op maat biedt UCOS ook een interculturele omkadering aan voor internationale studenten. Hier versterken we de interculturele competenties van de studenten, met focus op het leven en werken in Vlaanderen en de zoektocht naar maatschappelijke inzet.

Aanpak:

Interactieve methodieken, groepswerk, powerpointpresentatie

Aantal deelnemers:

Vanaf 15 studenten, max. 25 studenten.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 3 uur

Taal: Engels

Info en reservaties:vorming@ucos.be

AANGEPASTE WERKVORMEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Werksessie: vraaggestuurd, uitdiepende aanpak, kleine groep deelnemers van maximum 10 deelnemers die zich buigen over een aspect van internationalisering en Global Citizenship binnen de onderwijsinstelling, departement of opleiding.

Workshop: vraaggestuurd, op initiatief van een onderwijsinstelling, faculteit, departement of opleiding, voor een middelgrote groep van 15 tot 25 deelnemers, bedoeld als inleidende kennismaking (binnen de onderwijsinstelling).

Lezing: vraaggestuurd, grote groep vanaf 25 deelnemers, klassieke aanpak: korte lezing van max. 45 minuten gevolgd door Q&A.

Seminarie: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS, een grote groep deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, op basis van inschrijving (op locatie): aangepaste werkvormen.

Colloquium: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS en/of haar synergiepartners, grote groep, omvattend onderwerp, sterk op besluitvorming en beleid gericht.

CONTACT

vorming@ucos.be

PARTNERS

in samenwerking met

 

met de steun van