VISIE

Iedereen is wereldburger

Globalisering neemt op politiek, cultureel, religieus en economisch terrein een ongekende vlucht. Samenlevingen zijn onderling afhankelijk, maatschappelijke problemen en uitdagingen zijn complex en globaal. Ieders doen en laten heeft een impact op het leven van anderen, zowel op mensen dichtbij als ver weg, zowel op mensen die nu leven als toekomstige generaties. Hieruit volgt dat alle mensen wereldburgers zijn. Dit is slechts een deel van ieders identiteit; mensen hebben immers meervoudige identiteiten, maar dit deel van onszelf hebben we wel allemaal met elkaar gemeen.

In dialoog

Het is dus een verantwoordelijkheid van elk individu om te werken aan een duurzame menselijke ontwikkeling. Mensen hebben echter uiteenlopende inzichten en verschillen van mening over welke keuzes gemaakt moeten worden om hiertoe te komen. Iedere mens kijkt immers naar uitdagingen en problemen vanuit de eigen achtergrond, cultuur, vaardigheden en kennis. Die diversiteit aan inzichten en meningen is voor UCOS geen probleem maar juist een verrijking. Dit impliceert wel dat een respectvolle, gelijkwaardige dialoog tussen mensen essentieel is, over de grenzen van culturen, landen, seksen, … heen. Het is essentieel dat we elkaar willen ontmoeten en leren begrijpen. Enkel zo kunnen we samen de uitdagingen voor een duurzame menselijke ontwikkeling aangaan.

Vanuit rechten en verantwoordelijkheden werken aan duurzame menselijke ontwikkeling

UCOS kijkt naar deze realiteit vanuit de waarden van het vrijzinnig humanisme. Hierin staat de mens met mensenrechten en eigen verantwoordelijkheden centraal.

Voor UCOS heeft ieder mens in gelijke mate recht op respect en op een menswaardig leven. Dit geldt zowel voor mensen die nu leven als voor toekomstige generaties, waar ook ter wereld. We zien enerzijds dat deze rechten voor heel veel mensen vandaag niet vervuld zijn. Velen krijgen te maken met armoede en sociale uitsluiting. Mensen in het Zuiden en in het bijzonder vrouwen worden het vaakst getroffen. Anderzijds legt onze huidige manier van leven een hypotheek op de mogelijkheden van toekomstige generaties om een menswaardig leven te leiden. Opnieuw zullen het voornamelijk mensen in het Zuiden zijn die het eerst getroffen worden.

UCOS kan en wil zich niet neerleggen bij deze situatie. Vanuit onze overtuiging streven we naar een wereld waarin elk mens respect krijgt, gehoord wordt en een menswaardig leven kan leiden, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Om dit te bereiken is er volgens UCOS nood aan duurzame menselijke ontwikkeling. Dit wil zeggen dat we een ontwikkelingsmodel vooropstellen waarin enerzijds de aandacht voor een menswaardig leven van alle vrouwen, mannen en kinderen centraal staat, en waarbij anderzijds de ecologische rijkdom van onze planeet beschermd wordt.

Werken aan duurzame menselijke ontwikkeling is volgens UCOS een zaak van ieder individu. Mensen hebben immers een belangrijke verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de globale wereld. We beschouwen het als de kracht én de taak van mensen om – vanuit de eigen achtergrond, cultuur, eigenheid en mogelijkheden – kritisch naar de maatschappij te kijken, zich actief met die samenleving in te laten en zich in keuzes te laten leiden door respect, menselijkheid en redelijkheid. De vrijheid om een eigen kritische analyse van de maatschappij te maken en te uiten is hiervoor uiteraard een noodzakelijke voorwaarde.

UCOS richt zich op deze verantwoordelijkheden en mogelijkheden van mensen, en wil deze waar mogelijk aanwakkeren en ondersteunen.

Missie

UCOS is een educatieve organisatie die samen met haar partners en haar doelpubliek werk wil maken van duurzame menselijke ontwikkeling door mondiaal bewustzijn en actieve mondiale betrokkenheid te stimuleren. Enerzijds zet UCOS samen met hen educatieve processen op met als doel mensen bewust te maken van hun identiteit als wereldburger en van de uitdagingen van de mondiale samenleving. Daarnaast wil UCOS handvaten aanreiken voor actieve inzet voor duurzame menselijke ontwikkeling. Ontmoeting en dialoog over (culturele) verschillen heen zijn daarbij cruciaal.

DOELSTELLINGEN

Algemene doelstelling

Door toenemende globalisering worden samenlevingen onderling afhankelijk, maatschappelijke problemen en uitdagingen zijn complex en globaal. Ieders doen en laten heeft een impact op het leven van anderen, zowel op mensen dichtbij als ver weg, zowel op mensen die nu leven als toekomstige generaties. Hieruit volgt dat alle mensen wereldburgers zijn.

Het is de rol van wereldburgers om te werken aan een duurzame (menselijke) ontwikkeling voor iedereen. Mensen hebben echter uiteenlopende inzichten en verschillen van mening over welke keuzes gemaakt moeten worden om hiertoe te komen. Ieder mens kijkt immers naar uitdagingen en problemen vanuit haar of zijn eigen achtergrond, cultuur, vaardigheden en kennis. Die diversiteit aan inzichten en meningen is voor UCOS geen probleem maar juist een verrijking. Dit impliceert wel dat een respectvolle, gelijkwaardige dialoog tussen mensen essentieel is, over de grenzen van culturen, landen, seksen, … heen. Het is essentieel dat we elkaar willen ontmoeten en leren begrijpen.

UCOS wil hier werk van maken door de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs bewust te maken van hun rol als wereldburger, waarbij zij zich in het bijzonder dienen in te zetten voor internationale solidariteit. Zo kunnen zij participeren binnen een mondiale samenleving waarin kritische en bewuste wereldburgers bijdragen aan duurzame ontwikkeling die in de eerste plaats ten goede komt aan het Zuiden.

De duurzame ontwikkeling die we voor ogen hebben moet bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals die vooropgesteld zijn in de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030 van de VN. In het bijzonder willen we bijdragen aan een wereld waarin (niet-materiële) mensenrechten universeel worden gerespecteerd en waarin iedereen op een gelijkwaardige manier wordt behandeld met respect voor diversiteit. Volledige gendergelijkheid is hierbij van primordiaal belang. Bijgevolg dienen we actief bij te dragen aan het verwijderen van alle barrières die de emancipatie van vrouwen belemmeren.

Weg naar verandering

Om de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs voor te bereiden om hun rol als solidaire wereldburgers op te nemen dienen zij bepaalde competenties te versterken en deze in te zetten om bij te dragen aan een duurzame mondiale samenleving. De wereldburgerschapscompetenties die we willen versterken bij de studenten kunnen we opdelen in 3 belangrijke assen:

>> Kennis verwerven over en analyseren van mondiale kwesties en hier een kritische visie rond ontwikkelen.

>> Zich betrokken voelen bij de Noord-Zuidproblematiek en kunnen communiceren binnen een interculturele context met respect voor verschillen en diversiteit.

>> In actie komen voor internationale solidariteit met het Zuiden en voor duurzame ontwikkeling.

Om de eindbegunstigden, de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs, de bovenstaande competenties bij te brengen, kunnen we hen op verschillende manieren bereiken:

>> Via omkadering en vormingen binnen de werking van het Vlaamse hoger onderwijs.

>> Via de docenten en de medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs.

>> Via interculturele projecten uitgewerkt met studenten en studentengroepen, waarbij hun acties in dit kader een groot publiek bereiken.