ACTIVITEITEN VOOR JE STUDENTEN

RACISME EN DISCRIMINATIE: INZICHTEN & REFLECTIE

Doelgroep:

Alle opleidingen.

Doel:

Praten en reflecteren over racisme in Vlaanderen gebeurt zelden, maar is hoogstnoodzakelijk. Deze sessie wenst een kritische reflectie en discussie aan te wakkeren bij studenten over de impact van structureel racisme op hun eigen levenspad en dat van anderen. De sessie geeft studenten een inzicht in mogelijke oplossingen en roept hen op hier een actieve rol in te spelen, zowel in hun privéleven als in hun toekomstige carrière.

Aanpak en aantal deelnemers:

Van een interactieve insteek in een kleine groep (min. 10 deelnemers) tot een lezing voor grote groep (max. 100 deelnemers).

Inhoud:

Omvang van racisme in Vlaanderen. Discussie over de verschillen tussen individueel en institutioneel/structureel racisme. Een reflectie over privileges en de impact van racisme op de verdeling van deze privileges tussen verschillende groepen. Een overzicht van oplossingen om structureel racisme tegen te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever.

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Prijs partners: 240,00 euro per sessie + vervoerskosten vormingsgever (openbaar vervoer of 0,35 euro per km)

Prijs niet-partners: overeen te komen

Vormingsgevers: Sebastian Van Hoeck

Info en reservaties: sebastian.vanhoeck@ucos.be

OMGANG MET ARMOEDE EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Doelgroep:

Opleidingen sociaal werk, sociale wetenschappen, orthopedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleidingen, economie, journalistiek, …

Doel:

Niet enkel mensen die naar het Zuiden reizen worden geconfronteerd met armoede en de gevolgen van onderontwikkeling in de maatschappij. Ook in het Westen zijn deze fenomenen nog lang niet uitgeroeid en lijkt de toegenomen migratie een beïnvloedende factor te spelen.

Inzicht in de complexe materie van armoede, de kloof tussen arm en rijk en de impact op alle betrokkenen.

Aanpak en aantal deelnemers:

Van een interactieve insteek in een kleine groep (min. 10 deelnemers) tot een lezing voor grote groep (max. 100 deelnemers).

Inhoud:

In deze vorming gaan we dieper in op manieren om om te gaan met armoede. Wat is armoede? Hoe ga je om met kloof tussen arm en rijk? Met welke dagelijkse realiteiten kan je te maken krijgen tijdens het wonen en werken in een land in het Zuiden of hier in het Noorden? Welke linken bestaan er tussen deze realiteiten enerzijds en de complexe dynamieken van ontwikkeling en brede mondiale uitdagingen anderzijds? Enkele inzichten en analyses zullen helpen om bepaalde dynamieken beter te begrijpen. Bovendien leer je via praktische tips & tricks hier ook mee om te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Prijs partners: 240,00 euro per sessie + vervoerskosten vormingsgever (openbaar vervoer of 0,35 euro per km)

Prijs niet-partners: overeen te komen

Vormingsgevers: Sebastian Van Hoeck, Frank Verstraeten

Info en reservaties: sebastian.vanhoeck@ucos.be

Inleiding in het Internationaal Humanitair Recht (door: Rode Kruis-Vlaanderen)

Doelgroep:

Opleidingen politieke wetenschappen, journalistiek, communicatiewetenschappen, rechten, …

Doel:

Deelnemers leren dat er ook in oorlog regels zijn die nageleefd moeten worden. Ze maken kennis met het internationaal humanitair recht: de ontstaansgeschiedenis, het toepassingsgebied en de basisprincipes.

Afhankelijk van de doelgroep en de vraag van de opdrachtgever wordt dit aangevuld met meer specifieke topics. Zo bijvoorbeeld kan er dieper worden ingegaan op de bescherming van journalisten, seksueel geweld in gewapende conflicten, de problematiek van bescherming van medische personeel en faciliteiten (Health Care in Danger) of kan er specifieke aandacht gegeven worden aan een bepaald conflict. Dit kan ook gepaard gaan met een of meerdere praktische oefeningen.

Inhoud:

Wat is het internationaal humanitair recht? Wanneer is dit van toepassing en wat zijn de basisprincipes die nageleefd moeten worden in gewapende conflicten? Hoe onderscheidt het zich van de mensenrechten? Wie staat in voor de naleving van dit recht en wat als het recht toch geschonden wordt?

Tijdens een interactieve sessie gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Aanpak:

E-learning aangevuld met een werksessie. E-learning wordt door de deelnemers individueel doorlopen in de we(e)k(en) voorafgaand aan de werksessie.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: de sessie duurt 2 uur (uitbreiding mogelijk naar gelang de vraag wat betreft inhoud). Voor het doorlopen van de e-learning moet men zo’n 20 à 30 minuten rekenen.

Prijs: gratis

Vormingsgever: Laura De Grève of Marijke Peys

Info en reservatie: humanitair.recht@rodekruis.be

WERELDBURGERSCHAP: DE NIEUWE UITDAGINGEN VAN DEZE TIJD

Doelgroep:

Opleidingen sociaal werk, sociale wetenschappen, orthopedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleidingen, …

Doel:

Introductie in het concept wereldburgerschap en de raakvlakken met het toekomstig beroep.

Inhoud:

De waarde van wereldburgerschap, kansen en bedreigingen, linken met andere concepten en waarden, handelingsperspectieven in het toekomstig beroep, …

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop vanaf 15 tot max. 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Prijs partners: 240,00 euro per sessie + vervoerskosten vormingsgever (openbaar vervoer of 0,35 euro per km)

Prijs niet-partners: overeen te komen

Vormingsgever: Frank Verstraeten

Info en reservaties: frank.verstraeten@ucos.be

HELPT HULP? DE DILEMMA’S VAN HET GOEDE DOEL

Doelgroep:

Opleidingen sociaal werk, sociale wetenschappen, orthopedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleidingen, marketing, journalistiek, …

Doel:

Versterken van inzicht en visie op een belangrijk maatschappelijk domein: engagement in internationale solidariteitsacties.

Inhoud:

Goede doelen hebben verschillende dillema’s. Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk is ‘goed doen’? De grote dilemma’s van de internationale solidariteitsacties komen aan bod en dagen de deelnemers uit om standpunt in te nemen. Wat is mogelijk de moeite waard?

Aanpak en aantal deelnemers:

Van een interactieve insteek in een kleine groep (min. 10 deelnemers) tot een lezing voor grote groep (max. 100 deelnemers).

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 3 uur

Vormingsgever: Frank Verstraeten

Prijs partners: 240,00 euro per sessie + vervoerskosten vormingsgever (openbaar vervoer of 0,35 euro per km)

Prijs niet-partners: overeen te komen

Info en reservaties: frank.verstraeten@ucos.be

ACTIVITEITEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

GLOBAL CITIZENSHIP IN HET HOGER ONDERWIJS

Doelgroep:

Alle medewerkers internationalisering, docenten, beleidsmakers.

Doel:

Bijdragen aan een overkoepelende visie op internationalisering waarbij deelaspecten zoals uitgaande en inkomende mobiliteit met het Zuiden, duurzame ontwikkeling, de SDG’s, en internationalisering geïntegreerd worden.

Inhoud:

In deze vorming gaan we dieper in op de deelaspecten van internationalisering en wereldburgerschap. Wat is gemeenschappelijk in de mobiliteit in het kader van Erasmus en de Zuidmobiliteit? Hoe kunnen we de competenties ordenen en aan elkaar linken? Wat is de meerwaarde van Noord-Zuidmobiliteit in het kader van de internationalisering van de onderwijsinstelling en de opleidingen? Hoe kan de Europese mobiliteit beter aansluiten bij de Zuidmobiliteit? En hoe verhouden concepten zoals duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap zich?

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie, workshop, lezing (afhankelijk van de grootte van de groep).

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Prijs partners: 240,00 euro per sessie + vervoerskosten vormingsgever (openbaar vervoer of 0,35 euro per km)

Prijs niet-partners: overeen te komen

Vormingsgever: Frank Verstraeten

Info en reservaties: frank.verstraeten@ucos.be

AANGEPASTE WERKVORMEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Werksessie: vraaggestuurd, uitdiepende aanpak, kleine groep deelnemers van maximum 10 deelnemers die zich buigen over een aspect van internationalisering en Global Citizenship binnen de onderwijsinstelling, departement of opleiding.

Workshop: vraaggestuurd, op initiatief van een onderwijsinstelling, faculteit, departement of opleiding, voor een middelgrote groep van 15 tot 25 deelnemers, bedoeld als inleidende kennismaking (binnen de onderwijsinstelling).

Lezing: vraaggestuurd, grote groep vanaf 25 deelnemers, klassieke aanpak: korte lezing van max. 45 minuten gevolgd door Q&A.

Seminarie: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS, een grote groep deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, op basis van inschrijving (op locatie): aangepaste werkvormen.

Colloquium: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS en/of haar synergiepartners, grote groep, omvattend onderwerp, sterk op besluitvorming en beleid gericht.

CONTACT

FRANK VERSTRAETEN

FRANK VERSTRAETEN

coördinator

frank.verstraeten@ucos.be
02 614 81 65

PARTNERS

in samenwerking met

 

met de steun van